Lesné pozemkové spoločenstvo

P O Z V Á N K A

Výbor LPS Žiar Nedožery v Nedožeroch–Brezanoch Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 17. marca 2019 o 15,00 hodine

v kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch, prezentácia sa bude konať od 14,30 hodiny

Program :

1. Zahájenie – privítanie a otvorenie rokovania

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti LPS Žiar za rok 2018

4. Správa o ročnej účtovnej uzávierke

5. Správa dozornej rady

6. Správa mandátovej komisií

7. Plán činnosti na rok 2019 OLH p. Královi

8. Diskusia

9. Návrh uznesenia

10. Záver

 

Účasť podielnikov  alebo ich splnomocnených zástupcov je nutná!

Pozvánku (zástupcovia aj vyplnené splnomocnenie) predložte pri prezentácii, so sebou je potrebné priniesť aj podpísaný súhlas so spracovaním osobný údajov.