Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Na základe žiadosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi č. ORHZ-PD1-95-003-2024 zverejňujeme oznam:

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi s cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch a na trávnatých porastoch upozorňuje občanov na:

- dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

- zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

- zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť;

- poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

 

V prípade zistenia porušenia zákona "O ochrane pred požiarmi" upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100,00 Eur a v priestupkovom konaní až do výšky 331,00 Eur.