Pripájanie na verejnú kanalizáciu

Pripájanie na verejnú kanalizáciu

Pripájanie na verejnú kanalizáciu v obci Nedožery-Brezany - nesprávne uvedená obec Cígeľ v liste !

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, ako prevádzkovateľ novovybudovanej verejnej kanalizácie oznamuje, že od dnešného dňa je možné začať s pripájaním nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Vo verejnej kanalizácií je možné odvádzať len odpadové vody, ktoré vznikajú v nehnuteľnostiach, odvádzanie vôd z povrchového odtoku nie je povolené.

Odporúčaný postup k pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu je nasledovný:

  • podanie ohlásenia drobnej stavby na obecnom úrade, k tomu priložiť situačný nákres navrhovaného pripojenia nehnuteľnosti na VK;
  • realizácia pripojenia nehnuteľnosti na VK v zmysle spracovaného situačného nákresu;
  • vyplnenie Žiadosti o kontrolu splnenia technických podmienok na pripojenie a o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu, ktorá sa odovzdá na Zákazníckom centre StVPS, a. s., ulica V. Clementisa 52, 971 01  Prievidza, spolu aj s vykonaným ohlásením drobnej stavby a výpisom z katastra nehnuteľností;
  • po spracovaní žiadostí na Zákazníckom centre StVPS, a. s. bude žiadateľa telefonicky kontaktovať zástupca StVPS, a. s., s ktorým si dohodne termín obhliadky (kontroly) realizovanej kanalizačnej prípojky (ešte pred jej zásypom);
  • následne bude žiadateľ zo strany Zákazníckeho centra StVPS, a. s. vyzvaný na podpis Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

 

Týmto krokom je celý proces pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu ukončený.

Image
Image
Image
Image
Image