Vyjadrenie obce

Vyjadrenie obce k vzdaniu sa funkcií vedenia Telovýchovnej jednoty Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany.

 

Dňa 20.2. bolo na obecný úrad doručené oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu a členov výboru v občianskom združení Telovýchovná jednota Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany (ďalej TJ Družstevník)

 

V prvom rade je potrebné podotknúť, že obec Nedožery-Brezany nie je členom občianskeho združenia TJ Družstevník, nemá žiadne právomoci, čo sa týka rozhodovania a riadenia. Občianske združenie má svoje vlastné orgány, prostredníctvom ktorých zabezpečuje svoju činnosť.

 

Obec každoročne schvaľuje dotáciu zo svojho rozpočtu pre TJ Družstevník. Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2024 - dňa 23.2. bola schválená dotácia z rozpočtu obce pre TJ Družstevník. Aby mohla byť dotácia vyplatená musí byť zvolené nové vedenie občianskeho združenia TJ Družstevník (predseda a členovia výboru). Následne sa podpíše zmluva o poskytnutí dotácie medzi obcou a občianskym združením.

 

Rád by som sa poďakoval bývalému predsedovi aj členom výboru za ich odvedenú prácu. Som rád, že je záujem na tom, aby TJ Družstevník pokračoval aj naďalej vo svojich aktivitách pod novým vedením. 

 

Obec Nedožery-Brezany vytvorila nadštandardné podmienky pre rozvoj futbalu v obci, o ktorých budeme občanov podrobne informovať.

 

                             Ing. Jaroslav Pekár, PhD.

                                      starosta obce