Dňa 10.11.2021 bol vykonaný zápis obce Nedožery-Brezany do registra TSK v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby komunitné centrum ambulantnou formou s predpokladaným dátumom začatia poskytovania 01.12.2021 pod registračným číslom subjektu 99.

Cieľová skupina - §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.: fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 písm. h)


Pre vyššie uvedenú cieľovú skupinu sú typické nasledujúce charakteristiky:
– dlhodobá nezamestnanosť;
– nižšia úroveň bývania prípadne absencia vlastného bývania;
– nízke príjmy;
– nízka úroveň vzdelania;
– výskyt sociálno-patologických javov;
– nedostatočná starostlivosť o svoje zdravie;
– sociálne vylúčenie a silná závislosť na sociálnom systéme spoločnosti.

Cieľom sociálnej služby je poskytovanie základného sociálneho poradenstva, vykonávanie preventívnych aktivít a pomáhať fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, k opätovnému začleneniu sa do spoločnosti, a to poskytnutím rôznych odborných činností a organizovaním aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, podpora zvyšovania kvalifikácie dospelých, aktivizácia a zvyšovanie kompetencií.

Dokumenty:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní sociálnych služieb v
komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany
- Cenník sociálnej služby komunitného centra-

- Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
- Prevádzkový poriadok Komunitné centrum
- Organizačná štruktúra komunitného centra s účinnosťou od 01.12.2021-

- Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 61/2021
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Rozhodnutie na uvedenie priestorov do
prevádzky, kapacita