VÝRUB DREVÍN - SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Na základe vydania zákona č. 408/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Ide o povinnosť zverejniť informáciu o začatí každého správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Nedožery-Brezany.
Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od podania žiadosti na výrub, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.
Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní od zverejnenia informácie.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:

  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
  • subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona
    o ochrane prírody,
  • subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom
    v začatom správnom konaní.

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, v uvedenej lehote.

 

Žiadosť o výrub drevín word.gif