Vladimír Zaťko

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

prednosta obecného úradu,

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosti spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením obecného úradu,
 • rozhoduje o pracovných cestách zamestnancov,
 • predkladá návrh organizačného poriadku a organizačnej štruktúry obecného úradu, dáva ho na vedomie OZ,
 • koordinuje spracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, vedie interné pripomienkové konania, vydáva interné predpisy obecného úradu a príkazy starostu,
 • koordinuje a zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie komisií obecného zastupiteľstva, obecnej rady a obecného zastupiteľstva,
 • koordinuje prípravu rozpočtu obce,
 • koordinuje prípravu kolektívnej zmluvy a vedie rokovania so zástupcami odborov,
 • zabezpečuje vytvorenie potrebných pracovných a materiálno-technických podmienok pre zamestnancov obce,
 • zabezpečuje vytvorenie podmienok pre odborný rast zamestnancov,
 • koordinuje celkový proces prípravy volieb a proces sčítania obyvateľov, domov a bytov,
 • predkladá návrhy na platové zaradenie zamestnancov a návrhy na vyplatenie odmien zamestnancom starostovi obce,
 • v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva úkony v rozsahu poverenia starostom obce okrem tých, ktoré spôsobujú vznik alebo zánik pracovného pomeru,
 • písomne upozorňuje zamestnancov v prípade porušenia pracovnej disciplíny a predkladá návrhy na rozviazanie pracovného pomeru,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade s príslušným zákonom,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • koordinuje spoluprácu s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je obec,
 • kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov.