Pozvánka.

Urbár Brezany pozemkové spoločenstvo pozýva podielnikov na 29. Valné zhromaždenie Urbáru Brezany p.s. ktoré sa bude konať 10.3. 2019 o 15:00 hod. v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ Nedožery- Brezany.
Prezentácia účastníkov od 14:00 – 14:45 hod.

Program 29. Valného zhromaždenia Urbáru Brezany p.s.

  • Zahájenie, voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie a dvoch overovateľov zápisnice.

  • Voľby.

  • Správa výboru o činnosti Urbáru Brezany p.s. za rok 2018.

  • Správa dozornej rady, ročná účtovná závierka za rok 2018.

  • Plán práce a rozpočet na rok 2019.

  • Správa mandátovej komisie.

  • Správa volebnej komisie.

  • Rôzne, diskusia.

  • Uznesenie.

  • Záver.

 

O občerstvenie je postarané.

Tešíme sa na Vašu účasť.