Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť možno podať jedným z uvedených postupov:

  1. písomne poštou na adresu: Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany;
  2. osobne priniesť v písomnej forme do podateľne Obecného úradu Nedožery-Brezany;
  3. dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Nedožeroch-Brezanoch, kde bude spísaný úradný záznam;
  4. sťažnosť možno podať aj telefaxom alebo elektronickou poštou s potvrdením podpisu do päť pracovných dní;
  5. opravný prostriedok je možné podať na mieste a spôsobom ako pôvodné podanie v lehote určenej zákonom a internou normou.


Obecná samospráva sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p., zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a internou normou č. 1/2010 - Zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce.

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a podnetov
Zásady vybavovania sťažností
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2011