Bezplatné internetové pripojenie na verejných priestranstvách. Obec získala nenávratný finančný príspevok 12 350 €

Image

WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov projektu: WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Kód žiadosti o NFP: NFP311070U392

Celkové oprávnené výdavky 13 000,00 € projektu:

Výška poskytnutého NFP: 12 350,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Cieľ projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Očakávaný výsledok projektu: Bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach definovaných projektom dosiahnuté finančnou podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Miesto realizácie projektu: Obec Nedožery-Brezany

Image

Umiestnenie prístupových bodov:

Umiestnenie prístupových bodov:

  1. Obecný úrad, Družstevná, Nedožery-Brezany
  2. Obecný park, Družstevná, Nedožery-Brezany
  3. Amfiteáter pod Vrbičkami, V. B. Nedožerského, Nedožery-Brezany
  4. Športovisko pri základnej škole, Družby, Nedožery-Brezany
  5. Futbalový štadión, Kukučínova, Nedožery-Brezany

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce www. nedozery-brezany.sk. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo. 

Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach: 9

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

- predloženie dokumentácie z VO na kontrolu ex-ante
- vykonaná finančná kontrola z VO
- ex-post kontrola VO
- realizácia aktivít projektu
- refundácia - ŽoP
- finančné ukončenie projektu
- obdobie udržateľnosti - 5 rokov

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Budovanie optickej siete v obci

Image
Vyvolaním rokovaní a následnou intenzívnou prácou sa nám v roku 2019 podarilo zaradiť našu obec do projektu realizovaného spoločnosťou Slovak Telekom. V našej obci bude vybudovaná optická sieť podzemným vedením. Obyvatelia obce budú môcť využívať najmodernejšie technológie na prenos dát. Služby ako televízia, internet a telefonovanie budú pre občanov k dispozícii začiatkom roka 2021.

Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice. Obec získala nenávratnú dotáciu vo výške 9 927,39 €

Image
Realizovali sme rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 9 927,39 €.

Priebeh prác sa bude postupne dopĺňať

Zatrubnenie Necpalského kanála

Image

História

Pôvodné zatrubnenie v intraviláne obce v dĺžke cca 228 m bolo vybudované v rámci výstavby VN Brezany ako zdroj doplnkovej závlahy pre plochu cca 210 ha pod Nedožermi-Brezanmi. Avšak od križovatky Tajovského ul. a Štúrovej ul. zostal kanál otvorený až do Prievidze M.Č. Necpaly, kde vteká do rieky Nitra.

V súčasnosti je Necpalský kanál dotovaný vodou z Brezianskeho potoka cez vtokový česlicový objekt so stavidlom v rkm 0,510. Vtokový objekt je na vyššej úrovni ako dno Brezianskeho potoka, preto je Necpalský kanál väčšinu obdobia bez prítoku.

Nakoľko je už oblasť pri otvorenom kanáli osídlená, predstavuje tento otvorený kanál bezpečnostné riziko, nie je dostatočne udržiavaný a bráni vo voľnom pohybe po Tajovského ul.

Z tohto dôvodu bolo potrebné predĺžiť zatrubnenie Necpalského kanála od poslednej revíznej betónovej šachty až za posledný obývaný objekt intravilánu t.j. o  199,40m.

V roku 2019 intenzívnou prácou vedenia obce sa podarilo vybaviť všetky potrebné povolenia.

1. etapa zatrubnenia kanála

V súčasnej dobe prebieha prvá etapa zatrubnenia kanála. Bolo realizované štrkové lôžko, osadené 200 metrové potrubie chránené geotextíliou, zabezpečená ochrana plynového potrubia v zmysle projetkovej dokumentácie, ukončenie výuste kanála, zásyp kanála štrkopieskom.

Po sadnutí zeminy sa bude pokračovať na ďalších prácach súvisiacich s úpravou povrchu. Povrch bude zarovnaný a upravený do zatrávňovacej dlažby, resp. zelene a osadený bude mestský mobiliár.

Nebezpečný a nepekne vyzerajúci kanál bude revitalizovaný a na ulici Tajovského vznikne pekná oddychová zóna s lavičkami zeleňou a parkovacím miestom.

Veľké futbalové ihrisko s umelou trávou

Image
Začali sme s realizáciou futbalového ihriska s umelou trávou. Naším cieľom je vybudovať špičkový futbalový areál pre celú spádovú oblasť Hornej Nitry. Momentálne prebieha prvá etapa výstavby ,,realizácia podložia,,. Následne v druhej etape bude realizovaný umelý trávnik. 

 

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Image

Zdravotné stredisko prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Po havarijnom stave bola zabezpečená nutná obnova ordinácií u pani doktorky Kittelovej a pani doktorky Majeríkovej. Taktiež bola obnovená lekáreň. Ordinácie aj čakárne boli vymaľované, v niektorých miestnostiach bola vymenená podlaha, kazetový strop, a taktiež kanalizačné potrubie, ktoré bolo v havarijnom stave.

Obecný sociálny podnik NB služby, s.r.o.

Image

Ďalším zaujímavým projektom v obci je vznik obecného sociálneho podniku.  Obci sa podarilo zriadiť spoločnosť, ktorá získala dňa 18.06.2020 štatút sociálneho podniku.

V súčasnosti zabiehame procesy sociálneho podniku k naplneniu stanovených cieľov. Spoločnosť čaká náročný proces, ako vo vyhľadávaní kvalitných zamestnancov, tak i v zabezpečení verejnoprospešných služieb.

Hlavným cieľom sociálneho podniku je napomôcť občanom so zdravotným znevýhodnením, alebo zraniteľným, a zároveň prispieť k spoločensky prospešnej službe. Podarilo sa uzatvoriť prvé dve dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o finančných príspevkoch na zamestnancov pracujúcich v sociálnom podniku.

Kolaudácia kanalizačného privádzača

Image

História

V roku 1996 bolo vydané stavebné povolenie na kanalizačný privádzač z Nedožier-Brezian do Prievidze. Investorom stavby bola naša obec. Po realizácií bolo potrebné stavbu skolaudovať. Kolaudácia stavby je nevyhnutná, aby bolo možné kolaudovať a uviesť do prevádzky kanalizáciu postavenú v obci.
Po intenzívnej 1,5 ročnej práci sa podarilo stavbu skolaudovať a priblížiť sa k spusteniu kanalizácie v obci.

Vykonané práce od roku 2019:

Bolo potrebné vyhľadať všetky dokumenty k danej stavbe. Tento proces bol náročný z dôvodu, že stavba bola realizovaná veľmi dávno. Bolo potrebné vyhotoviť porealizačné zameranie, projektovú dokumentáciu, vykonať tlakové skúšky a následne netesnosti v chybných šachtách opraviť. Realizovali sme aj montáž tyčí na označenie šácht a inštalovali sme chýbajúce poklopy.

 

Revitalizácia okolia kaplnky

Image

História

V Nedožeroch nemali veriaci kostol a tak sa rozhodli v roku 1845 postaviť v strede obce kaplnku.  Kaplnka mala malú vežu v ktorej boli umiestnené večer a taktiež dva zvony,  na ktorých sa zvonilo ráno,  napoludnie,  večer a taktiež mŕtvym.  S novou obecnou výstavbou v 20.  storočí bolo v roku 1983 spojené rozšírenie štátnej cesty,  tesne pred kaplnku,  čo si vyžiadalo jej asanáciu.  A tak sa asi 30 metrov od pôvodnej stavby začala výstavba jej zväčšenej kópie.  Vedúcim stavby bol v.d.p Andrej Brunclík S.D.B.  hlavným majstrom Anton Mokrý /Smoliare/, tesársky majster Jozef Štefíček a Peter Šimo.  Vedúcou pomocných robotníkov bola Terézia Gašparová. ONV - odbor výstavby a kultúry poukázal na ňu 200.000,-  Kčs. Na výstavbu sa uskutočnili aj finančné zbierky od veriacich a príkladná bola pomoc JRD Horná Nitra,  jej predsedu Ing.  Jozefa Solárika.  Rodina Cíglerových prispela na zakúpenie dlažby a lustra,  Jozef Šinko zhotovil okná,  dvere a krížik bez finančnej náhrady.  Sochy do nej vyhotovil Kamil Znamenák z Poluvsia,  ako dar. Vysviacku uskutočnili 16.  júna 1989 pán dekan Hromada a v.d.p.  Andrej Brunclík.  Je zasvätená Panne Márii - pomocnici

Vykonané práce

Okolie kaplnky bolo vyčistené a pripravené na revitalizáciu. Bol realizovaný výrub stromov a kríkov. Následne boli pne vyfrézované.

Rekonštrukcia fyzikálnej učebne ZŠ. Obec získala nenávratný finančný príspevok 51 228,75 €

Image

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Celkové oprávnené výdavky projektu: 53 925 €

Výška poskytnutého NFP: 51 228,75 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorí moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v obci Nedožery-Brezany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov.

Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu významné merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 245 žiakov;
  • počet podporených učební prírodovedných: 1;
  • počet podporených základných škôl: 1.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany.

Úprava vstupného schodiska OcÚ

Image

Nie celkom bezpečné koberce sme nahradili protišmykovým povrchom po oboch stranách vstupu do OcÚ.

Za analýzu bezpečnosti a bezbariérového prístupu v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“ ďakujeme občianskemu združeniu Vzdelávací inštitút, o.z., ktorý nás bezplatne upozornil na nedostatky, ktoré sa snažíme postupne odstraňovať.

Za výsadbu kvietkov, ktoré zdobia schodisko OcÚ touto cestou ďakujeme poslankyniam Mgr. Lucii Šujanovej a Monike Lenhartovej. 

Vybudovanie viacúčelového ihriska. Obec získala nenávratný finančný príspevok 37 000 €.

Image

Vybudovanie viacúčelového ihriska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019,,

Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 291,67 € bez DPH

Výška poskytnutého NFP: 37 000 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie viacúčelového ihriska v obci Nedožery-Brezany. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je určené na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, basketbal, minifutbal, nohejbal, bedminton.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany areál základnej školy.

Obec získala pre DHZO nové hasičské vozidlo Iveco Daily

Image

Popis projektu

Stručný opis projektu: Projekt bol realizovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Vozidlo doplnilo chýbajúci článok vo výbave DHZO Nedožery-Brezany. Starosta obce  a zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru prevzali kľúče od nového vozidla z rúk ministerky Denisy Sakovej.

Obec získala nenávratnú dotáciu vo výške 29 498,95 €

Image
V roku 2019 bol realizovaný projek prístavby a zateplenia hasičskej zbrojnice. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 29 498,95 €.
Image
Pôvodný stav hasičskej zbrojnice

Zberný dvor

Image
V druhej polovici roka 2019 sme realizovali zberný dvor v areáli Poľnohospodárskeho družstva v časti obce Brezany.
Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých dôležitá. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú ako našu obec tak i celú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu radikálne znížiť.

Postupne sa stávajú tieto obrázky v našej obci minulosťou. Podmienky vytvárame ale všetko zaleží len od káždého z nás.

Image
Image

Príspevok pri narodení dieťaťa 100 €

Image
Od augusta 2019 obec Nedožery-Brezany poskytuje finančný príspevok 100 € na jedno narodené dieťa.

Podmienky poskytnutia príspevku

Pasport cintorínov

Image
V roku 2019 sme spracovali projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Nedožery-Brezany, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Nedožery-Brezany.
Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku:


Virtuálny cintorín Brezany


Virtuálny cintorín Nedožery
Portál slúži nielen občanom obce Nedožery-Brezany, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.

Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré sú inštalované priamo na cintoríne Nedožery-Brezany.

Rekonštrukcia studne pri kostole

Image

Oprava verejného osvetlenia

Image
Od 6.2.2019 prebiehala oprava verejného osvetlenia, ktorá zaručila vyššiu spoľahlivosť aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Rekonštrukcia pamätníka Vavrinca Benedikta Nedožerského

Image

Dopravné zrkadlá

Image
Na ulici Štúrova, T. Hromadu, Kukučínova a Hviezdoslavova boli inštalované nové dopravné zrkadlá pre zvýšenie bezpečnosti na ceste.