Obec získala nenávratný finančný príspevok 12 350 €

Image

WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov projektu: WIFI pre TEBA obec NEDOŽERY-BREZANY

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Kód žiadosti o NFP: NFP311070U392

Celkové oprávnené výdavky 13 000,00 € projektu:

Výška poskytnutého NFP: 12 350,00 €

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Cieľ projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Očakávaný výsledok projektu: Bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach definovaných projektom dosiahnuté finančnou podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Miesto realizácie projektu: Obec Nedožery-Brezany

Image

Umiestnenie prístupových bodov:

Umiestnenie prístupových bodov:

  1. Obecný úrad, Družstevná, Nedožery-Brezany
  2. Obecný park, Družstevná, Nedožery-Brezany
  3. Amfiteáter pod Vrbičkami, V. B. Nedožerského, Nedožery-Brezany
  4. Športovisko pri základnej škole, Družby, Nedožery-Brezany
  5. Futbalový štadión, Kukučínova, Nedožery-Brezany

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce www. nedozery-brezany.sk. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo. 

Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach: 9

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Informácie o projekte a jeho aktivitách:

- predloženie dokumentácie z VO na kontrolu ex-ante

Obec získala nenávratný finančný príspevok 51 369,61 €

Image

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 073,27 €

Výška poskytnutého NFP: 51 369,61 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorí moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v obci Nedožery-Brezany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej a dvoch podporných aktivít projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov.

Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu významné merateľné ukazovatele:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 245 žiakov;
  • počet podporených učební prírodovedných: 1;
  • počet podporených základných škôl: 1.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany.

Obec získala nenávratný finančný príspevok 37 000 €.

Image

Vybudovanie viacúčelového ihriska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019,,

Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 291,67 € bez DPH

Výška poskytnutého NFP: 37 000 €

Popis projektu

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie viacúčelového ihriska v obci Nedožery-Brezany. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je určené na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, basketbal, minifutbal, nohejbal, bedminton.

Miestom realizácie projektu je Obec Nedožery-Brezany areál základnej školy.

Pasport cintorínov

Image
Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Nedožery-Brezany, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Nedožery-Brezany.
Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku:


Virtuálny cintorín Brezany


Virtuálny cintorín Nedožery
Portál slúži nielen občanom obce Nedožery-Brezany, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku.

Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré sú inštalované priamo na cintoríne Nedožery-Brezany.

Rekonštrukcia studne pri kostole

Image
Ďakujeme panovi Jaroslavovi Pekárovi, st. za rekonštrukciu studne. Realizácia bola uskutočnená bez nároku na odmenu.

Oprava verejného osvetlenia

Image
Od 6.2.2019 prebiehala oprava verejného osvetlenia, ktorá zaručila vyššiu spoľahlivosť aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Rekonštrukcia pamätníka Vavrinca Benedikta Nedožerského

Image
Ďakujeme pánovi Jaroslavovi Pekárovi, st. za pokládku dlažby a osadenie kvetináčov. Realizácia bola uskutočnená bez nároku na odmenu.