Mgr. Ľudovít Fábry

Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa osobitých predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.

  • Hlavný kontrolór plní tieto úlohy:

raz za šesť mesiacov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli obce,

vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v obecnom zastupiteľstve,

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými obcou zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie.

  • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti,

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

obecný úrad,

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,

iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu, dotýkajúcom sa tohto majetku,

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

  • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

poslanca,

starostu obce,

člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

iného zamestnanca obce,

  • Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:

vzdaním sa funkcie,

odvolaním z funkcie,

uplynutím jeho funkčného obdobia,

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

 
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.