Informácie podľa zákona v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je správca webového sídla teda Obec Nedožery - Brezany

 

Účel spracovávania osobných údajov

Zasielanie informácií na email je vytvorený za účelmi:

- ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov

- vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta v oblasti kultúry,
   osvety, umeleckej činnosti,  kultúry a športu

- zasielania informácií so života samosprávy

 

Zákonnosť spracovania osobných údajov:  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) až e) .

 

Pri registrácii spracovávame osobné údaje.

- e-mailová adresa

Odoslaním emailovej adresy vyjadrujete súhlas so spracovaním týchto Vašich osobných údajov.

 

Časové obdobie spracovávania údajov.

Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia funkčnosti služby, ktorej prevádzkovateľom je obec Nedožery – Brezany.

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na:

- poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe

- poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe

- právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby

- právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

- právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

- právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby

- právo namietať spracúvanie osobných údajov

- právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovania

 

Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám.